HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Logga in


                                                                                                                                                                                                                          Foto: G. Franzén

Titel: Deformationer i undergrund från tung trafik

Utförare: LTU
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Tommy Edeskär

Sammanfattning

Tung trafik står för merparten av nedbrytningen av det befintliga vägnätet. Nedbrytningen är starkt kopplat till axellasterna. Som en tumregel används den sk.”fyrapotensregeln” för att uppskatta nedbrytningseffekten av vägar. En relativ ökning av axellasten innebär en ökad nedbrytningseffekt med potensen fyra. Idag finns det en önskan att från näringslivet vid tex. gruv- och vindkraftsetableringar för dispenstrafik för tyngre fordon. Det kommer ytterligare att öka nedbrytningstakten på det befintliga vägnätet.

I denna inledande studie är avsikten att identifiera de viktigaste faktorerna för påkänning av tung trafik i undergrunden samt uppdatera kunskapsläget för ackumulerade deformationer orsakade av trafiklast på undergrundsmaterial. Befintliga modeller jämförs med befintlig instrumentering av vägar med extremt tung trafik.

Resultat från projektet
Utifrån litteraturgenomgången kan man dra slutsatsen att det ur ett vägnedbrytnings-perspektiv är bättre, för samma bruttovikt, att fördela lasten på fler axlar. För belastningen i beläggningen är det i allmänhet bättre att ha lasten fördelad på flera axlar i axelgruppen. För undergrunden är det inte självklart så. Det finns en rad faktorer som verkar för ökade permanenta deformationer när lasten fördelas på axelgrupper med flera axlar genom olika effekter av samverkan mellan belastningspunkterna längre ner i konstruktionen.

För att minska de permanenta deformationerna i undergrunden är det önskvärt att maximera avståndet mellan belastningspunkterna, öka lastspridningen och minska vattenkvoten i undergrundsmaterialet. Lastspridningen kan ökas genom förstärkning av överbyggnad kvalitetsmässigt eller ökad tjockleken på överbyggnaden. Dränering är den andra insatsen som kan genomföras för att minska de permanenta deformationerna.

Laboratoriestudier visar att packning på den torra sidan om optimal vattenkvot bestämd genom Proctorförsök ger mindre permanenta deformationer vid cyklisk belastning. Det bör utredas närmare med tanke på att gängse praxis Sverige är att packa med vattenöverskott eftersom det är gynnsamt för att nå optimal vattenkvot.


Publicerat material

Slutrapport från projektet

Uppdaterat 2015-11-29
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum