HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
Avslutade projekt
A2013-03 Blockprovtagare
A2014-07 Grundvattensänkning i morän
A2014-09 Dynamisk trafiklast sättningar stabilitet
A2014-16 Kontrollsystem sättningar
A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder torv
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord
A2014-04 Maximalt avstånd KC
U2013-01 KC-pelare i passiv zonen
U2013-03 Jordmodellering
U2013-04 Dragförankringar kohesionspålar


                                                                                                                                                                                                                          Foto: G. Franzén

Titel: Inverkan av dynamisk trafiklast på stabilitet och sättningar i lösa jordar

Utförare: SGI
Startår: 2014
Slutår: 2016
Kontaktperson: Wilhelm Rankka

Sammanfattning
Projektet syftar till att öka kunskapen om hur trafiklasten inverkar på kortvariga och permanenta deformationer och på stabilitet under bankar.

I projektet undersöks inverkan av en ökande trafiklast på bärighetsrelaterade deformationer och på stabilitet. I projektet studeras i vilken utsträckning ett högre värde på hållfastheten kan utnyttjas vid snabba belastningsförlopp, t.ex. vid beräkning av stabilitet. Vidare studeras i vilken omfattning ökade sättningar uppstår i sättningsbenägen jord under bankar vid upprepade kortvariga trafiklaster från tunga transporter.

Projektet inleds med litteraturstudier och genomgång av tillgängliga resultat av tidigare uppföljningar av deformationer. Modellering av deformationer under bankar utförs för olika last- och jordförhållanden. Kompletterande mätning och uppföljning av deformationer utförs eventuellt vid trafikpassage vid någon provplats. Utvärdering av i vilken omfattning hållfasthet kan uppräknas vid kortvariga belastningar utförs till stor del baserat på erfarenheter från tidigare utförda undersökningar av hastighetseffekter på hållfasthet hos lera vid cyklisk belastning. Påverkan på sättningar i undergrunden från trafik med tunga transporter studeras. Några kompletterande laboratorieförsök utförs med undersökning av portrycksutjämning och permanenta deformationer efter repeterande cykliska belastningar.

Publicerat material
Projektet har slutrapporterats och arbetsrapporterna finns publicerade på BIGs insida.
Kontakta projektledaren för mer information.

Uppdaterat 2018-04-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum