HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
Logga in


                                                                                                                                                                                                                          Foto: G. Franzén

Titel: Översyn sättningskrav för väg och järnväg

Utförare: SGI
Startår: 2014
Slutår: 2014
Kontaktperson: Karin Odén

Sammanfattning
Projektet syftar till att ge ett konkret underlag för revidering och anpassning av Trafikverkets krav på sättningar (totalsättning, skevningsförändringar och sättningsförändringar i längsled) för vägar och järnvägar. Projektet ska resultera i rekommendationer som bygger dels på erfarenheter från andra länder och dels på geotekniska förhållanden i Sverige. Vilka parametrar, hastighet, komfort, trafiksäkerhet, avvattning etc, som är styrande för kraven skall redovisas. I denna förstudie ska erfarenheter från andra länder såsom Finland, Danmark, Canada, England, Holland och Österrike (alternativt Schweiz) samlas i en ”State of the art” från relevanta länder där både kravens utformning och deras konkreta betydelse för geotekniska förutsättningar och utformningen av konstruktioner ska sammanställas.

Sammanfattande resultat från projektet
Föreliggande förstudie kan utgöra ett underlag för översyn av Trafikverkets krav på sättningar (totalsättning, differenssättningar i tvärled och i längdled) för vägar och järnvägar och för en bedömning av behovet av revidering.

I denna förstudie har erfarenheter och krav från andra länder såsom Danmark, England, Finland, Holland, Kanada (Ontario och Quebec), Norge, Spanien, Tyskland och Österrike samlats till en ”State of the art-rapport” med sammanfattande beskrivningar av de olika ländernas krav avseende sättningar för vägar och järnvägar.

De länder som har krav för väg respektive järnväg, som man bör utvärdera lite noggrannare är framförallt Finland och Holland. Kraven i båda dessa länder anpassas bl. a. efter hur stor kostnaden blir för att uppnå uppsatta sättningskrav och det finns möjligheter till vissa lättnader i kraven beroende på de geotekniska förutsättningarna.

Finland har även särskilda krav för olika typer av entreprenader som kanske skulle kunna vara tillämpbara även i Sverige.

Publicerat material
Projektet finns publicerat som en SGI rapport.

Uppdaterat 2015-07-06
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum