HemOm BIGSamverkanProjektbladUtlysningarLogga in
Projektblad                                                                                                                                                                                                                                                      
BIG projektblad

Nu finns BIGs projektblad för dig som vill få en snabb bild av resultaten från BIGs projekt.
Successivt kommer projektbladen att publiceras på denna sida.

Redan nu kan du läsa de första projektbladen från avslutade BIG projekt.

A2018-22 - Förbättrad provtagningskvalitet vid provtagning med lera på stort djup.
Projektets syfte var att undersökte om miniatyrprover, kärnade från traditionell St(II) standardprovtagaren, är ett lämpligt alternativ för att erhålla testresultat med hög provkvalitet.
Nyckelord: Geotekniska laboratorieförsök, lera, bank, modifiering, tid, vatten, last, SLS, ULS, Utredning, Projektering, Bygg, Drift


A2019-01 Silt - utveckling av metodik för parameterbestämning och sättningsberäkning - etapp 1
Sammanställa befintlig kunskap och erfarenheter avseende metoder för bestämning av egenskaper och metoder för att beräkna sättningar i silt. Föreslå lämpliga lokaler för att som ett nästa steg verifiera materialbeteendet i full skala genom att bygga provbankar på silt.
Nyckelord: 
Litteraturstudie, Silt, Bank, Plattor/Fundament, Tid, Last, SLS: Deformationer, Projektering

A2018-26 Studie av förbättrad provtagning och provberedning av varvig och skiktad lera
Undersöka effekten av blockprovtagning i varvig lera, lera med silt- och sandskikt och lågplastisk
lera på utvärderade parametrar. Undersöka effekten av trimning av prov tagna med standardkolvprovtagaren på utvärderade parametrar. Känslighetsberäkningar för att utreda nyttan av mer representativa parametrar i ett antal typfall

Nyckelord: 
Bank, Lera, Last, utredning, projektering, geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, deformationer, brott i jord.

A2017-28 Geokonstruktioners egenskapsförändringar med tid och klimatförändring
Kunskap om hur olika egenskaper i en geokonstruktion förändras till det bättre eller sämre med tiden beroende på olika klimatförutsättningar och hur dessa förändringar kan verifieras.
Nyckelord: 
Temperatur, vatten, bank, trummor, avvattning, underhåll, litteraturstudie, övrigt, deformationer, beständighet, robusthet.

A2016-03 Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden
Svara på bl.a. följande frågor relaterade till packning av bergbankar på olika typer av undergrund:
Hur frekvensstyrning kan användas för att uppnå maximal packningsgrad? Vilken är den maximala packningsgraden? Vilket är det mest effektiva förförandet? Hur hög packningsgrad är motiverad och hur verifieras den i fält?

Nyckelord: 
Fullskaleförsök, Friktionsjord, Fyllning, Bank, Packning, Tid, SLS: Deformationer, Bygg (investering)

A2018-03 3D-effekter i släntstabilitetsberäkningar
Svara på bl.a. följande frågor relaterade till 3D effekter vid släntstabilitetsberäkningar: när bör man göra FE-analyser av 3D effekter? Finns det enklare sätt att ta hänsyn till 3D-effekter? Grafer som kan underlätta finns det?
Nyckelord: 
Modellering (numerisk), Skärning, Last, ULS: Brott i jord (stabilitet) GEO

A2018-20  Metodik för bedömning av långtidsegenskaper för KC-pelare
Utveckla en utrustning och metodik som ska göra det möjligt att laboratorium bedöma den kemiska åldringen av stabiliserade material (KC-pelare).
Nyckelord: Labskaleförsök, Lera, Inblandningspelare/stabilisering, Inblandning, Tid, Beständighet, Projektering

Uppdaterat 2021-04-22
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum