HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Resultat


                                                                                                                                                                                                                                                      
RESULTAT från avslutade BIG projekt

Denna sida innehåller BIGs projektblad och publiceringar för BIG projekt som avslutats under senare delen av 2020,  2021 och 2022. Succesivt kommer sidan att kompletteras med tidigare avslutade projekt.

Projektbladet kommer du åt genom att klicka på respektive projekt titel.
I de fall publikationen är allmänt tillgänglig, så är titeln länkad.

A2019-12 Stabilitetsberäkning av befintliga järnvägsbankar
Vid konventionella stabilitetsberäkningar för befintliga järnvägsbankar kan säkerhetsnivåerna underskattas vilket leder till överdimensionering och dyrare förstärkningar än nödvändigt vid stabilitetskontroll eller uppgradering av befintliga banor. En av orsakerna till underskattning av säkerhetsnivåerna kan vara att den stabilitetsberäkningsmetodik som tillämpas är förenklad när det gäller hänsyn till aktuell tågbelastning och jordens egenskaper kopplad till denna belastning, hållfasthetstillväxt under bank under livslängden samt beaktande av anisotropi.

Nyckelord: Litteraturstudie,
Modellering (numerisk), Lera, Fyllning, Last, Bank, ULS: Brott i jord (stabilitet) GEO, underhåll, ombyggnad

Publikation: B. Dehlbom, W Raanka, D. Rudebeck, B. Vesterberg (2021), Stabilitetsberäkning av befintliga järnvägsbankar: Förstudie BIG A2019:12


A2017-10 - Effect of climate change on soft clay slopes
Klimatförändringarna kommer att leda till mer oberäkneliga nederbördsmönster och ökade temperaturväxlingar. Det krävs nytänkande för att kunna hantera detta på ett relevant sätt i våra analyser. Projektet har fokuserat på att implementera en avancerad jordmodell (Creep-SCLAY1S) i släntstabilitetsberäkningar. Projektet har även lett till ökade kunskap om effekten av miljölaster samt hur vi därmed kan minska osäkerheten i våra analyser.

Nyckelord:
Modellering (numerisk), Lera, Skärning, Modifiering, Tid, Temperatur, Vatten, ULS: Brott i jord (stabilitet) GEO, Drift, Förvaltning.
Publikation:
Carolina Sellin (2021) "A2017-10 Final Report: Effects of climate change on slopes in sensitive clay", BIG-rapport, ISBN: 978-91-986926-2-4
Sellin, C., (2019), "On evaluating slope stability in sensitive clay - a comparision of methods through a case study" European Young Geotechnicl Engineers Conference, 26-27 September 2019, Turkey


A2018-22 - Förbättrad provtagningskvalitet vid provtagning med lera på stort djup.
Projektets syfte var att undersökte om miniatyrprover, kärnade från traditionell St(II) standardprovtagaren, är ett lämpligt alternativ för att erhålla testresultat med hög provkvalitet.

Nyckelord: Geotekniska laboratorieförsök, lera, bank, modifiering, tid, vatten, last, SLS, ULS, Utredning, Projektering, Bygg, Drift
Publikation: 
Georgios Birmpilis, Stephen A. Hall, Sebastian Lages & Jelke Dijkstra (2019), ”Monitoring of the nano-structure response of natural clay under mechanical perturbation using small angle X-ray scattering and digital image correlation”, Acta Geotechnica, Volume 14, Number 6
Georgios Birmpilis, Reza Ahmadi-Naghadeh & Jelke Dijkstra (2019), ”Towards a methodology for the characterisation of the fabric of wet clays using X-ray scattering”, E3S Web of Conferences 92, paper 01005.
Georgios Birmpilis, Jelke Dijkstra (2021), BIG Report ”’Towards high quality deep soft soil samples”, ISBN 978-91-986926-0-0 [Publiceras inom kort]
Georgios Birmpils (2020), ”Multi-scale fabric evolution during hydro-mechanical probing of fine-grained soils”, Doctoral Thesis, Chalmers University of Technologi.


A2019-01 Silt - utveckling av metodik för parameterbestämning och sättningsberäkning - etapp 1
Sammanställa befintlig kunskap och erfarenheter avseende metoder för bestämning av egenskaper och metoder för att beräkna sättningar i silt. Föreslå lämpliga lokaler för att som ett nästa steg verifiera materialbeteendet i full skala genom att bygga provbankar på silt.

Nyckelord: 
Litteraturstudie, Silt, Bank, Plattor/Fundament, Tid, Last, SLS: Deformationer, Projektering
Publikation:
Bo Vesterberg, Rebecca Lindvall, Björn Dehlbom, Karin Lundström, Christoffer With (2020), ”Sättningar i siltjordar - Litteraturstudie om egenskaper, fältuppföljningar och beräkningsmodeller”, En uppdragsrapport, SGI


A2018-26 Studie av förbättrad provtagning och provberedning av varvig och skiktad lera
Undersöka effekten av blockprovtagning i varvig lera, lera med silt- och sandskikt och lågplastisk
lera på utvärderade parametrar. Undersöka effekten av trimning av prov tagna med standardkolvprovtagaren på utvärderade parametrar. Känslighetsberäkningar för att utreda nyttan av mer representativa parametrar i ett antal typfall

Nyckelord: 
Bank, Lera, Last, utredning, projektering, geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, deformationer, brott i jord.
Publikation:
Sölve Hov, Clara Garcia de Herreros (2020), ”Jämförelse av miniblock- och standardkolvprovtagaren i en varvig östsvensk lera”, LabMind


A2017-28 Geokonstruktioners egenskapsförändringar med tid och klimatförändring
Kunskap om hur olika egenskaper i en geokonstruktion förändras till det bättre eller sämre med tiden beroende på olika klimatförutsättningar och hur dessa förändringar kan verifieras.

Nyckelord: 
Temperatur, vatten, bank, trummor, avvattning, underhåll, litteraturstudie, övrigt, deformationer, beständighet, robusthet.
Publikation:
Wilhelm Rankka, Hjördis Löfroth, Björn Dehlbom, Åsa Jönsson (2019), ”Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster”, SGI rapport


A2016-03 Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden
Svara på bl.a. följande frågor relaterade till packning av bergbankar på olika typer av undergrund:
Hur frekvensstyrning kan användas för att uppnå maximal packningsgrad? Vilken är den maximala packningsgraden? Vilket är det mest effektiva förförandet? Hur hög packningsgrad är motiverad och hur verifieras den i fält?

Nyckelord: 
Fullskaleförsök, Friktionsjord, Fyllning, Bank, Packning, Tid, SLS: Deformationer, Bygg (investering)
Publikation:
Wersäll, C., Nordfelt, I., & Larsson, S. (2018) ”Resonant roller compaction of gravel in full-scale tests”, Transportation Geotechnics, No 14, page 93-97
Wersäll, C. (2018) “Packningsförsök vid Kardonbanan – Resultat från Etapp 1:”, KTH rapport
Wersäll, C., Nordfelt, I. och Larsson, S. (2018) “Effektivare packning med nya insikter”; Bygg&Teknik, 1/18 sid 44-45
Wersäll, C., (2019) “ Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning sparar tid, pengar och miljöpåverkan”; Grundläggningsdagen
Wersäll, C., Åkesson, F. & Persson, A., (2019) “Dynamic roller characteristics and CCC using automatic frequency control”; IICTG2019; Beijing, China, 16-17 April 2019.
Wersäll, C., Nordfelt, I. & Larsson, S., (2019) “Roller compaction of rock-fill with automatic frequency control”; Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Geotechnical Engineering, Vol. 173, No. 4, pp. 339-347.
Wersäll, C. and Persson, A., (2020) “Field testing of automatic frequency control for intelligent compaction of embankments”; International Conference on Transportation Geotechnics, Digital event 24-27 May 2021.
Wersäll, C., (2020) “Packning av bank för höghastighetsjärnväg - SLUTRAPPORT”, KTH-rapport.
Wersäll, C., (2020) “Packningsförsök vid Kardonbanan - Resultat från Etapp 2”, KTH-rapport.
Wersäll, C., (2020) “Packning av bank för höghastighetsjärnväg - sammanfattande slutrapport”, KTH-rapport.


A2018-03 3D-effekter i släntstabilitetsberäkningar
Svara på bl.a. följande frågor relaterade till 3D effekter vid släntstabilitetsberäkningar: när bör man göra FE-analyser av 3D effekter? Finns det enklare sätt att ta hänsyn till 3D-effekter? Grafer som kan underlätta finns det?
Nyckelord: 
Modellering (numerisk), Skärning, Last, ULS: Brott i jord (stabilitet) GEO
Publikation:
N. Lindberg (2018), ”Three-dimensional effects in slope stability for shallow excavations - Analyses with the finite element program PLAXIS”, Master thesis, Luleå Tekniska Universitet. [Exjobb utfört inom ramen för projektet]
J.Meng, H. Mattsson, J. Laue, X. Zhang (2021), ”Large deformation failure analysis of slopes using the smoothed particle finite element method”, Nordic Geotechnical Meeting


A2018-20 Metodik för bedömning av långtidsegenskaper för KC-pelare
Utveckla en utrustning och metodik som ska göra det möjligt att laboratorium bedöma den kemiska åldringen av stabiliserade material (KC-pelare).
Nyckelord: Labskaleförsök, Lera, Inblandningspelare/stabilisering, Inblandning, Tid, Beständighet, Projektering
Publikation:
R. Lindvall, W. Rankka, D. Kupryianchyk, P. Lindh, M. Holmén, F. Burman (2021), ”Laboratoriestudie av långtidsegenskaper hos djupstabiliserade geokonstruktioner. Utprovning av lämplig försöksmetodik med accelererad åldring”, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2021-03-17


B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i torv
Baserat på resultat av modellförsök detektera och beskriva uppkomna deformationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper.
Nyckelord: Labskaleförsök, Torv, Bank, Plattor/fundament, Armerade konstruktioner, Tid, Last, ULS: Brott i jord (stabilitet), SLS: Deformationer, Projektering
Publikation: 
SGI (2020), ”Torv—deformationer och brottmekanismer i modellförsök. Ny utrustning och metodik för blockprovtagning och modellförsök”, SGI Publikation 49

 


Uppdaterat 2022-02-18
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum