HemOm BIGWorkshopUtlysningarLogga in
6 december 2019
Rapport Publicerad: Klimatlaster Geokonstruktioner

BIG projektet om Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster har nu publicerat sin slutrapport.

Du kan ladda ner den via DiVA. (klicka på länken).

Projektet kommer att presenteras i samband med BIG seminariet den 30 januari 2020.
Läs mer om seminariet och anmäl dig.


Sammanfattning av projektrapporten

Målsättningen med detta projekt är att en bedömning av egenskapsförändringar av mark-förhållande på grund av olika klimatförutsättningar ska kunna göras. Tillståndsbedömning av egenskaper/parametrar i förhållande till geokonstruktionernas funktion är också underlag för planerat underhåll.

Arbetet inleddes med en inventering av olika typer av geokonstruktioner, tänkbara påverkande laster och processer samt aktuella egenskaper. Därefter gjordes en prioritering av geokonstruktioner och laster/processer genom en viktningsprocess. Baserat på resultatet och Trafikverkets erfarenhet av befintliga geokonstruktioner och problem beslutades att i första hand studera förändringar med ett förändrat klimat med fokus på laster/processer såsom nederbörd och temperatur. Prioriterade geokonstruktioner omfattade i första hand markunderbyggnad och avvattning, men även fundament. Uppdraget har fokuserat på blandkorniga jordar och finkorniga jordar som silt och sand.

Efter prioritering har en genomgång och analys av inträffade skadehändelser genomförts, samt en litteraturstudie med fokus på prioriterade laster och geokonstruktioner.

Sammanfattningsvis visar den övergripande analysen av händelser att nederbörd är den yttersta orsaken till huvuddelen av händelserna, att största problemet utgörs av sättningar och eventuellt spårlägesfel på grund av vatten i underbyggnad och att det huvudsakligen involverar geokonstruktionerna bankar och undergrund. Även problem med trumkonstruktioner och avvattningsanläggningar utgör ett stort problem, vilket i sin tur är kopplat till vatten i underbyggnad. Skred och ras utgör den tredje problemgruppen vilken är all-varligare eftersom den kan leda till stora skador och olyckstillbud.

Resultaten från litteraturstudien visar att de negativa portrycken är stora i finkorniga jordar med låg volymetrisk vattenhalt och de har stor betydelse för dessa jordars deformationsegenskaper och hållfasthet. Dessa jordar är därmed känsliga för en ökning av vatten-mättnadsgrad och därmed följande minskning av de negativa portrycken. Ökning av vattenmättnadsgrad upp emot full vattenmättnad innebär därmed för dessa jordar en markant förändring i egenskaper, med stor ökning i deformation per belastningsenhet (cyklisk last), p, och stor minskning av resilient modul, Mr. De minskade negativa portrycken innebär också en minskning av effektivspänningen och därmed en minskning av hållfastheten.
Uppdaterat 2019-12-13
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
12 december 2016
BIG seminarium 2017-01-31 Inbjudan
31 oktober 2016
BIG VIP möte 2016 - presentationer
23 oktober 2016
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord - slutrapport
28 juni 2016
BIG projektskisser -Besked
16 juni 2016
BIG projektskisser 2017
28 april 2016
Byggmetoder Torv - publicerad
10 april 2016
BIG utlysning 2017 - öppnat
26 januari 2016
Seminarie - presentationer
27 november 2015
Tre BIG rapporter publicerats
26 november 2015
BIG - Seminarium 26 januari
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum