HemOm BIGSamverkanResultatProjektUtlysningarLogga in
Projekt
Pågående projekt
Avslutade projekt
A2013-03 Blockprovtagare
A2014-07 Grundvattensänkning i morän
A2014-09 Dynamisk trafiklast sättningar stabilitet
A2014-16 Kontrollsystem sättningar
A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder torv
A2015-16 Stabiliserad sulfidjord
A2014-04 Maximalt avstånd KC
U2013-01 KC-pelare i passiv zonen
U2013-03 Jordmodellering
U2013-04 Dragförankringar kohesionspålar


                                                                                                                                                                                                                                                                                         Foto: G. Franzén

Titel: Grundvattensänkning i morän


Utförare: LTU
Startår: 2014
Slutår: 2015
Kontaktperson: Tommy Edeskär

Sammanfattning

Grundvattenavsänkning vid schakt i tät morän kräver omfattande förundersökningar för att väl kunna beskrivas i en bygghandling. Ett examensarbete vid LTU (Jonas Strand 2012) visar att bygghandlingen i många fall frångås och att anledningarna till detta varierar. Vissa gånger beror det på tidsbrist, ibland på att jorden är så tät att krav och metoder i bygghandlingen inte är rimliga att följa och ibland att metoderna inte blir rätt utförda. Det framkom också att den metod som vanligtvis blir använd i slutändan är en variant av länshållning från schaktbotten med diken och ibland utförs direkt efter återfyllning av bergkross för att förhindra uppluckring. Det är otillfredsställande att frågan om grundavsänkning i moräner idag hanteras ad-hoc för både entreprenörer och för Trafikverket. Det behövs samsyn om hur frågan ska hanteras.

Syftet med projektet är att ta fram en vägledning för hur grundvattensänkning lämpligen utförs vid schakter i tät morän. Handledningen är tänkt som ett komplement till skriften ”Länshållning vid schaktningsarbeten”(SBEF, Vägforskningsgruppen, 1985) och behandlar stegen projektering, bygghandling (AMA) och utförande. Vidare syftar projektet att föreslå förändringar till formuleringar i AMA angående grundvattenavsänkning i tät morän.

Handledningen arbetas fram genom att anordna workshops där problemställningar och lösningar diskuteras. Baserat på dessa workshoppars tas en handledning fram som behandlar grundvattenavsänkningar i morän från projektering

Resultat från projektet
Det finns metoder som används idag i stor utsträckning som inte är beskrivna som visat sig fungera relativt väl i praktiken som etappvis zonschakt med återfyll. Det är dock inte utrett under vilka förutsättningar som för vilka moräner, relativa skillnader i vattentryck och tids för utförandemomentet, metoden fungerar.

Det bör övervägas att formulera funktionskrav till grundvattenavsänkning istället för strikta krav på grundvattennivåer i relation till schaktbotten eftersom det skulle rikta fokus mot syftet med kraven. Det skulle verka som stöd för både projektören, som behöver ta fram ett underlag för att säkerställa funktionen, och för entreprenören om avsteg från bygghandlingen av byggtekniska skäl.

Det bör arbetas fram en revidering och komplettering av anvisningar för grundvattenavsänkning inom branschen som inkluderar blandkorniga jordar som moräner, täcker de metoder som används idag, berör projektering och analys av grundvattensänkning och funktionskrav för utförande. Trafikverket bör överväga att inkludera dessa krav i sina tekniska styrdokument.

Publicerat material

Slutrapport från projektet

Uppdaterat 2015-11-29
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.big-geo.seinfo@big-geo.se
Provided by Webforum