Foto: G. Franzén

Titel: Erfarenheter från byggmetoder torv


Utförare: SGI
Startår: 2015
Slutår: 2016
Kontaktperson: Bo Westerberg

Sammanfattning
I projektet uppdateras kunskap om byggmetoder på torvmark. En litteraturstudie (state-of-the-art) genomförs avseende nationella och internationella erfarenheter av byggande på torvmark i samband med väg- och järnvägsprojekt. En inventering av pågående nationella projekt utförs för erfarenhetsåterföring.

Från projekten dokumenteras för använd byggmetod: undersökningar, dimensionering och design, uppföljningar i byggskedet och allmän erfarenhetsåterföring. I projektet förväntas att skapa ett underlag för bättre möjligheter av värdering av kvalitet vid byggande på torvmark samt att identifiera behov av fortsatta forskningsinsatser.

Resultat från projektet
I rapporten redovisas bl.a. exempel på goda erfarenheter från olika byggmetoder för förstärkning och byggande av vägar och järnvägar på torvmark.

För- och nackdelar med olika byggmetoder för vägar och järnvägar på torvmark har sammanställts i rapporten.

Publicerat material
Slutrapporten kan du ladda ner från SGIs hemsida

Uppdaterat 2016-04-28