20 september 2018
Ny Rapport Bedömning av stabilitet för bankar
Ny rapport publicerad från  BIG-projektet A2015-01 om Klassificering av bankar med avseende på stabilitet.

Projektet har genomförts av SGI

Rapporten hittar du på följande länk:


Ur sammanfattningen
Målsättningen är att föreslå en metod för bedömning av säkerhetsnivå vad gäller stabilitet för befintlig väg/järnväg kopplat till förbättringsåtgärder och på så sätt flytta kravet från att uppnå en förutbestämd storlek på beräknad säkerhetsfaktor till en mer kvalificerad bedömning av risken för skred. Metoden ska underlätta värderingen av vilka järnvägs- respektive vägsträckor där förstärkningsåtgärder gör bäst nytta i jämförelsen minskning av risk och ekonomisk insats. Projektet ska testa de nya metoder för riskbedömning och åtgärdskrav för befintliga anläggningar som i tidigare projekt har identifierats som intressanta, här kallade Tord Olssons metod respektive Claes Aléns metod, och jämföra dessa med liknande metoder som hanterats i Norge inom NIFS-projektet och inom SGI:s klimatanslag. Om möjligt avser projektet att vidareutveckla den metod som föreslås.  

Målet att förespråka en metod kunde inte uppfyllas inom ramen för projektet, utan metoderna behöver testas mer för att utvärdera hur heltäckande och bra de är även för mer komplexa geotekniska förhållanden. Dessutom behöver de förbättringsförslag som redovisas inom projektet, arbetas in. Bland annat kan konstateras att varken Tord Olssons metod eller Claes Aléns metod är helt färdiga att användas utan påtalade justeringar, tillägg och förtydliganden. Det vore en fördel om man inom Trafikverket startade ett projekt för att testa metoderna internt i olika delar av Sverige. Resultatet från detta projekt utgör emellertid en bra utgångspunkt för att gå vidare att välja metod för fortsatt användning inom Trafikverket vid bedömning av åtgärdskrav efter att tester och förbättringsåtgärder har utförts. Detta projekt når inte målet att flytta kravet från säkerhetsfaktor till risknivå och om det är angeläget att nå detta mål, så behövs en större insats för att klargöra hur detta ska göras.
Uppdaterat 2018-09-22