22 september 2018
Ny Rapport JB-total för kontroll av KC
Nu har BIG projektet A2014-20 publicerat en rapport om möjligheterna att använda JB-total för kontroll av KC.

Rapporten hittar du på följande länk


Ur sammanfattningen

Den vanligaste metoden i Sverige för kvalitetskontroll av kalkcementpelare är pelarsondering. För pelare längre än ca 8 meter rekommenderas att en förborrning utförs eftersom pelarsonden lätt går ur pelaren. Förborrning utförs ofta med samma utrusning som med totalsondering. Konceptuellt sätt så torde det finnas en korrelation mellan sonderingskraften för de två metoderna som är av intresse att studera. Om det föreligger en tillräcklig god korrelation, så är det möjligt att använda endast totalsonderingen vilket mer än halverar kostnaden för kontrollen. Om totalsonderingen indikerar dåliga resultat kan pelarsonderingen utföras selektivt.

Syftet med arbetet som redovisas i denna rapport är att verifiera tidigare utförda försök och kvantifiera korrelationen mellan de två metoderna. Försöken utfördes i relativt unga pelare med syftet att studera korrelationen då pelarna inte uppnått full hållfasthet. Försöken utfördes på tre testplatser i samband med de markförstärkningar med KC-pelare som utfördes inom projekt Nynäsbanan Vega - Ny pendeltågsstation. Totalt sonderades 39 pelare.

I rapporten presenteras resultaten och olika typer av utvärderingar med kurvregressioner. Resultaten har stor spridning men är relativ lika på alla tre testplatser.

Resultaten visar att den största osäkerheten vid utvärderingarna är bedömning av stångfriktionen för totalsonderingen. I studien lyftes sonden varannan meter för bedömning av stångfriktionen men utvärderingen var inte entydig, det förekom stora variationer. Detta betyder att man bör bedöma stångfriktionen för varje enskild Jb-totalsondering. 
Uppdaterat 2018-09-22