Utvärderingskriterier

Följande utvärderingskriterier tillämpas:

För att projektskissen ska hanteras ska följande krav vara uppfyllda:
- Projektet ska i första hand besvara en eller flera av de efterfrågade prioriterade forskningsinsatserna, för aktuellt år, angivna i del 3 av BIGs inriktningsdokumentet. Länk till dokument
- Projektet ska behandla geoteknik med fokus på frågeställningar som rör transportsystemets infrastruktur (grundläggning av väg och järnväg).
- Projektet ska innehålla tydliga och uppföljbara mål.

Projektskissen ska omfatta all information i enlighet med mallen samt följa de begränsningar avseende omfattning som anges i mallen.

De projektskisser som uppfyller ovanstående skall-kraven kommer vid utvärderingen, som görs av BIGs styrelse, att bedömas utifrån ekonomiska ramar och följande kriterier:
- Om projektet bedöms kunna leda till implementerbara resultat och nytta, samt bidra till BIGs övergripande 
  målsättning.
- Vald metodiks relevans för den aktuella forskningsinsatsen
- Projektorganisationens relevans avseende sammansättning och kompetens för den aktuella forskningsinsatsen.

Vid flera likvärdigt värderade projekt så bedöms följande faktorer ha ett mervärde:
- Projektorganisationen innebär en samverkan mellan flera olika aktörer.
- Projektet tar nytta av relevanta internationella kontakter och erfarenheter.
- Intresset från andra finansiärer

Uppdaterat 2018-05-13