info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Om BIG

VARFÖR Branchsamverkan

Dagens och framtidens utmaningar pekar på behovet av att förnya och förbättra såväl vägar som spårbunden trafik. För detta krävs en ökad kunskap, nya innovativa lösningar och en fokusering på att lösa rätt problemställningar.

Den 1 januari 2014 etablerades ett branschgemensamt forskningsprogram med fokus på geoteknik för väg och järnväg. Parterna som skapat branschprogrammet är; Chalmers Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Statens Geotekniska Institut, Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikverket.

Programmets mål är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur samt bidra till att FN:s globala mål uppnås, genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

Parterna formulerar såväl målbild, inriktning, prioriting och finansiering av forsknings- och innovationsinsatserna gemensamt. Inför forskningsprogrammets andra period (2018 till 2023) har volymen för beräknade forsknings-och utvecklings-projekt ökats från tidigare ca 60 miljoner till 80 miljoner.

 Inriktningsdokumentet, som beskriver BIGs målsättning och forskningsinriktning har under ett par år fokuserat runt följande prioriterade forskningsområden:

 • Framtidens krav
 • Effektivt byggande
 • Ny generation järnväg

BIGs forskningsstrategi är en kombination av att fokusera på områden som ur ett behovsperspektiv är centralt de kommande åren, samtidigt som ett mer långsiktigt arbete att bidra till Agenda 2030 påbörjas.

FN:s globala mål

BIGs mål

FOI-programmets mål formuleras enligt följande:

Målet är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur samt bidra till att FN:s globala mål uppnås, genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom geoteknikområdet.

FoI-programmet förväntas även bidra till:

 • En innovativ forskning och utveckling inom ämnesområdet åstadkommes och vidmakthålls.
 • Det sker en ökad samverkan mellan akademi, institut, branschföretag och myndigheter.
 • Sprida kunskap inom ämnesområdet för att möte kraven på effektiv grundläggning.

Följande av FN:s globala mål har identifierats som de där BIG har störst potential att bidra:

 • GM 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • GM 11. Hållbara städer och samhällen
 • GM 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • GM 13. Bekämpa klimatförändring

Indirekt bidrar BIG även till GM 3, Hälsa och välbefinnande, samt GM 4, god utbildning för alla. Exempel på hur BIG kan bidra till att målen uppfylls redovisas i avsnitt 3.3.

Inriktning

BIGs Inriktning

 • BIGs inriktning beskrivs i BIGs inriktningsdokument som fastställts av styrelsen 2022-04-27.
 • BIGs inriktningsdokument består av tre olika delar med olika syften.
 • För att initiera och driva BIG projekt så ska hänsyn tas till alla tre delarna.

Beskriver BIGs övergripande mål, koppling till AGENDA 2030 samt till Trafikverkets forskningsportföljer.
DEL 1

Beskriver allmänt om hur BIGs projekt drivs samt processen med initiering och framtagande av projektspecifikation.
DEL 2

Beskriver de tre prioriterade forskningsinsatserna som är aktuella för kommande år.
DEL 3