info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

Initiering av projekt sker årligen vid den öppna utlysningen som öppnar under maj.

Alla aktörer är välkomna att utifrån inriktningsdokumentet skicka in sina idéer om forskningsprojekt. [Mer information om inriktningsdokumentet]

I det första steget är det en enkel projektskiss som ska skicks in. [Läs mer om projektskiss]

I nästa skede så prioriterar styrelsen de projektskisser som får möjligheten att skriva en fullständig projektspecifikation. [Läs mer om projektspecifikationen]

Det är även i detta andra skedet som en samverkan med någon av BIGs utförare formaliseras för andra aktörer.

Nedan redovisas en principiell bild som beskriver processen med att utveckla projektskissen till en fullvärdig projektspecifikation som rekommenderas till Trafikverkets portföljer.

 Projektskiss: Syfte, innehåll och utvärdering

Projektskissen är det första steget i identifieringen av vilka forskningsfrågor som BIG ska fokusera sina forskningsprojekt runt under kommande år.

Underlag för att skriva en skiss är inriktningsdokumentet där styrelsen har beskrivet ramen för tre olika områden:

 • Framtidens krav
 • Effektivt byggande
 • Ny generation järnväg
 • Transportation Geotechnics

Trafikverket har kompletterat med sina identifierade behov/frågor.

Projektskissen syfte är att utifrån dessa dokument beskriva frågan, varför den är prioriterad, metodiken för att genomföra projektet, förväntad nytta samt en skattning av kostanden.

Projektskiss är en SKISS, vilket innebär att det handlar om att beskriva sin idée. Alla detaljer om finansiering, samverkan, leveranser hanteras i nästa skede, om styrelsen finner att idéen är prioriterad att vidareutveckla.

BIG ser med fördel att många projektskisser kommer in från flera olika aktörer, för att få en bra bas att kunna prioritera de som har störst potential att lösa frågeställningarna.

Projektskiss: Kriterier utvärdering

Ett projekt som drivs med finansiering av BIG ska uppfylla följande SKALL krav:

 • Projektet ska i första hand besvara en eller flera av de efterfrågade prioriterade forskningsinsatserna, för aktuellt år, angivna i del 3 av inriktningsdokumentet.
 • Projektet ska behandla geoteknik med fokus på frågeställningar som rör transportsystemets infrastruktur.
 • Projektet ska innehålla tydliga och uppföljningsbara mål

Vid styrelsens bedömning av projektskisser så används följande prioriteringskriterier.
[Under förutsättning att SKALL kraven ovan är uppfyllda]

 1. Bedömning av behovet av att forskningsfrågan prioriteras
 2. Projektskissen potential att med föreslagen metodik och projektorganisation bidra till att formulerad forskningsfråga besvaras.
 3. Projektskissen potential att bidra till att en eller flera av de för PF formulerade nyttorna erhålls

Projektspecifikation: Syfte och innehåll

De projektskisser som prioriteras av styrelsen ska i efterföljande process utvecklas till en fullständig projektspecifikation.

Det är en två-stegs-process där det sker en dialog mellan utföraren och Trafikverkets FoI-handläggare.

Ett första utkast tas fram som ligger till grund för utvärdering av projektförslaget. Denna utvärdering behandlar perspektiven: Relevans, Genomförbarhet, Organisation, Nytta/implementering.

Projektspecifikationen ska upprättas i enlighet med den mall som BIG tillhandahåller för de projektskisser som ges möjlighet att gå vidare till detta steg.

Projektspecifikationen: Kriterier vid utvärdering

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för den insända projektspecifikationen för att den ska behandlas av BIGs styrelse.

Projektskissen ska omfatta all information i enlighet med mallen samt följa de begränsningar avseende omfattning som anges i mallen.

Skall-kraven för BIG projekt ska vara uppfyllda [se Projektskiss]

För projektspecifikationen tillämpas följande utvärderingskriterier.

RELEVANS:
Projektets potential att bidra till de nyttor som beskrivs under aktuell PF.
Projektets potential att bidra till BIGs övergripande målsättning inklusive Agenda 2030.

GENOMFÖRBARHET
Vald metodiks genomförbarhet samt lämplighet för att nå för projektet uppsatta mål.

ORGANISATION
Projektorganisationens kapacitet att lösa uppgiften inom tidsramen (relevans avseende sammansättning, kompetens och tillgänglighet)

NYTTA/IMPLEMENTERING
I vilken grad beskriven implementering/nytta är relevant utifrån problembeskrivningen och hur genomförande säkerställer att förväntad nytta erhålls.

MER-värde
Vid flera likvärdigt värderade projekt så bedöms följande faktorer ha ett mervärde:

 • Projektorganisationen innebär en samverkan mellan flera olika aktörer.
 • Projektet tar nytta av relevanta internationella kontakter och erfarenheter.
 • Intresset från andra finansiärer

Vem kan söka BIG-projekt?

BIGs har en öppen utlysning. Detta innebär att även icke BIG-partner kan skicka in sina projektskisser till BIG.

Förutsättningen för att en icke-BIG-partner ska kunna beviljas medel från BIG är att en av BIG-partner medverkar i det föreslagna projektet. Detta konkretiseras i samband med att en beviljad projektskiss utvecklas till en projektbeskrivning. I projektskiss skedet kan alla aktörer bidra med idéer utan att BIG-partner ännu är tillfrågad.

Det finns även ett generellt kriterium som gäller för alla BIG-projekt att finansiering är 50% medel från BIG och 50% annan finansiering.

BIGs Inriktningsdokument 2025

BIGs inriktningsdokument består av tre olika delar med olika syften.
För att initiera och driva BIG projekt så ska hänsyn tas till alla tre delarna.

DEL 1 Övergripande mål:
Beskriver BIGs övergripande mål, koppling till AGENDA 2030 samt till Trafikverkets forskningsportföljer.
Inriktningsdokument 2025 del 1 Övergripande mål

Del 2 Allmänt:
Beskriver allmänt om hur BIGs projekt drivs samt processen med initiering och framtagande av projektspecifikation.
Inriktningsdokument 2025 del 2 Allmän

Del 3 Prioriterat
Beskriver de tre prioriterade forskningsinsatserna som är aktuella för kommande år.
Inriktningsdokument 2025 del 3

I inriktningsdokumntets del 3 hittar du beskrivning av de prioriterade forskningsinriktningarna 2025.

Nedan hittar du korta rubriker för respektive forskningsinriktning, men läs inriktningsdokumentet för att få hela beskrivningen. Titeln kanske har en liten annan innebörd än du tror.

Notera att precis som tidigare så beskrivs Forskningsinriktning med hjälp av ett mål kompletterat med nyckelord och nyttor.

I den skiss som skickas in, ska sökande relatera till dessa nyckelord och nyttor.

Framtidens krav
Mål: Ökad kunskap om framtidens krav på anläggningens funktion och underhåll utifrån förändringar i klimat och laster.

Effektivt Byggande
Mål: Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Ny generation järnväg
Mål: Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Transportation Geotechnics
Mål: Utformning av nästa generations hållbara transportinfrastruktur ur ett systemperspektiv med beaktande av erfarenheter för fyra transportslag, utifrån fem teknikområden under hela livscykeln.

Trafikverkets idéer inför utlysningen 2025

Trafikverket har inför BIG utlysningen presenterat sina tankar om behov och forskningsfrågor inom respektive prioriterad forskningsinsats 2025.

Utförarnas uppgift är att i en projektskiss antingen bygga vidare på en av de forskningsfrågor som Trafikverket identifierat, eller komplettera med en egen.

Utgångspunkten för skissen ska vara de prioriterade forskningsinsatserna som beskrivs med mål, nyckelord och förväntad nytta i inriktningsdokumntets del 3.

En beskrivning av idéerna hittar du i denna PDF: BIG utlysning inför 2025 – Inspel från TRV

För ytterligare information om respektive idé så hänvisas till angivna kontaktpersoner, se pdf.

 PF  Nr  Kort beskrivning
D Framtidens krav 1  Dränering av befintlig anläggning och hantering av erosion
D Framtidens krav  2  Effekter på skjuvhållfasthet pga avlastning
E Effektivt byggande  3  Omgivningspåverkan vid installation av inblandningspelare
E Effektivt byggande  4  Schaktmassor – olika sätt att förbättra schaktmassor för användning inom projekt

Ansökningsformulär 2025

Projektskissen ska insändas via detta formulär senast den 14 augusti, 2024

Notera att BIG inte kommer att behandla projektskisser som skickas in per e-post eller på annat sätt.

Uppstår det problem i samband med att du fyller i formuläret eller om du har frågor, kontakta info@big-geo.se

LÄNK till formulär

Här finns även för din information en PDF version som visar vilken information som din projektskiss ska omfatta.

Skriv ut den – men notera att vi inte kommer att ta emot några projektskisser per e-post.
Alla måste skickas in via ovanstående digitala formulär.