info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2018-25 Markvibrationer i samband med vibrodrivning av spont – inverkan av drivutrustning.

Information

BIG nr: A2018-25
Fol-Handläggare: Kenneth Viking
Utförare: KTH/GeoMind
Kontaktperson: Fanny Deckner
Startår: 2018
Slutår: 2021
Agenda 2030 Mål: 9.1
Nyckelord: Fullskaleförsök, Stödkonstruktion, Lera, Friktionsjord, Morän, Fyllning

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt har resulterat i ett antal praktiska råd i syfte att minimera uppkomsten av markvibrationer vid vibrodrivning av spont. Råden som presenteras i rapporten är tillämpbara i alla skeden av byggprocessen; från riktigt tidiga skeden, såsom vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, vidare till projektering och slutligen utförande.

Resultat från projektet

Baserat på tidigare studier och forskning samt på de fältförsök som är gjorda inom ramarna för det här projektet föreslås följande åtgärder i syfte att minimera markvibrationer i samband med vibrodrivning:
 Förborra genom, alternativt ta bort, fyllning som innehåller hinder eller består av riktigt fast material då vibrationerna i marken tenderar att öka då spontfoten penetrerar ett fastare jordlager eller stöter på hinder.
 Driv med så högt excentriskt moment som möjligt. Ett högre excentriskt moment resulterar i både högre neddrivningshastighet och lägre uppmätta vibrationsnivåer.
 Driv med så hög frekvens som möjligt för att minimera risken för resonansproblem i jord och närliggande konstruktioner.
 Använd en så kallad resonansfri vibrator, där möjlighet finns att reglera det excentriska momentet i samband med uppstart och avstängning av maskinen.
 Minimera friktion i spontlåsen. Spontlås ska vara rena och i god kondition samtidigt som operatören ska vara noggrann med lutning och vinkel på spontplankan i relation till redan installerad spontplanka.
 Vid användning av grävmaskinsmonterad vibrator försök att greppa från toppen av plankan i så stor utsträckning som möjligt.
 Undvik att driva spont in i fast morän eller mot berg mer än nödvändigt då maximala vibrationsnivåer ofta uppstår då spontfoten ska penetrera ett fastare jordlager.
 Efterslagning av spont med fallhejare bör minimeras då det tenderar att ge upphov till vibrationer såväl som skador på sponten.
 En erfaren och kunnig operatör, som har vana av den aktuella maskinen, har större chans att få ner sponten på ett skonsamt och effektivt sätt.
 Vid riktigt känsliga förhållanden och stora konsekvenser vid överskridande av gränsvärden för vibrationer; välj installation med borrning eller pressning.

Publicerat material

Haftom Tesfay Tsegay, (2018), ” Vibration caused by sheet pile driving – effect of driving equipment”, Examensarbete, KTH

Anian Kriege (2019), ”Minimization of ground vibrations caused by vibratory driven sheet piles: a Full-scale field study”, Examensarbete, Technischen Universität Munchen

Fanny Deckner (2020), ”Minimering av markvibrationer vid vibrodrivning av spont – praktiska råd”, Slutrapport, SBUF-rapport

Anian Kriege, Fanny Deckner, Staffan Hintze, Kenneth Viking, (2021), ”Markvibrationer vid vibrodrivning av spont”, Bygg & Teknik, 2021-1

Fanny Deckner, Jörgen Johansson, Kenneth Viking, Staffan Hintze, (2019), ”Major vibration source during vibratory sheet pile driving – shaft versus toe”, Proceedings of the XVII ECSMGE-2019

Viking K., Deckner F., Hintze S. (2019), ”Dynamic vibro-structure-soil interaction mechanism of vibrodriven sheet piles -a simplified view”, doi: 10.32075/17ECSMGE-2019-0317